KERNS 24/11.5Z STRAWBERRY

ITEM #17575 | UPC # 10888903201147

$12.99